Chmurka tagów

Galeria – Slajdy

Podziękowania dla

Fundacja Słoneczko

Mini galeria Maćka

dsc00564 dsc02011 zakopane3 dsc09593 dsc01503

TEKST JEDNOLITY STATUTU  FUNDACJI
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
Z siedzibą w  Stawnicy

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zuzanna  Pabińska,  zwana  dalej  Fundatorem,  ustanowiła  aktem  notarialnym
Repertorium A numer 5281/2003, spisanym w dniu 14.07.2003 r. w kancelarii
notarialnej przed notariuszem,  Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„SŁONECZKO”, zwaną dalej Fundacją.

 § 2

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1.   Siedzibą Fundacji jest wieś Stawnica
2.   Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś
działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3.    Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

1.   Fundacja może używać nazwy w skrócie: „Fundacja Słoneczko”
2.   Fundacja może używać pieczęci  z nawą Fundacji oraz ustanowić odznakę
organizacyjną.
3.   Fundacja  może  ustanawiać  specjalne  odznaki  i  medale  honorowe  oraz
przyznawać  je      wraz  z    innymi    nagrodami  i  innymi  formami  wyróżnień
osobom  fizycznym  i  prawnym  zasłużonym    dla  samej  Fundacji  oraz  w
realizacji obranych przez Fundację celów.

§ 5

Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 6  

Ministrem    właściwym    jest    Minister    Zdrowia    i    Opieki    Społecznej
Rzeczypospolitej Polskiej.

II.CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7  

Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i
niniejszym statucie jest :
1/  promowanie działalności rehabilitacyjnej  niepełnosprawnych,

2/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej,
3/  inicjowanie  i  wspieranie  działalności  naukowo-badawczej  i  popularno-
naukowej    w    zakresie    teorii    i    praktyki    rehabilitacyjnych    osób
niepełnosprawnych.

§ 8

Fundacja  realizuje cele statutowe poprzez :
1/  gromadzenie  środków  materialnych  i  finansowych  typu:  darowizn,  dotacji,
spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów  wartościowych i odsetek
bankowych,
2/  współpraca  z  organami    administracji  samorządowej,  państwowej,  osobami
prawnymi  i  fizycznymi,  klubami  sportowymi,  stowarzyszeniami  w  kraju  i
zagranicą,
3/  udzielanie  pomocy  organizacyjnej  i  majątkowej  osobom  fizycznym  oraz
osobom  prawnym  i  innym  jednostkom  organizacyjnym  realizującym  cele
Fundacji,
4/ organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz
popularno-naukowych poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych,
5/ udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie
podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i
przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,
6/ fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
7/ podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją
celów Fundacji.

§ 9

Do  realizacji  celów  statutowych  Fundacja  może  tworzyć  wyodrębnione  w  jej
strukturze  jednostki  organizacyjne  oraz  zatrudniać  pracowników  i  osoby
współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.

§ 10

1.  Fundacja  uczestniczy  w  obrocie  prawnym  według  zasad  obowiązujących
osoby prawne.
2.   Do   składania   oświadczeń   woli   w   sprawach   majątkowych   fundacji
umocowani są:
1/ Prezes Fundacji – jednoosobowo
2/ Wiceprezes Fundacji – na zasadzie reprezentacji łącznej (Wiceprezes
Zarządu  uprawniony  jest  składać  oświadczenia  woli  tylko  łącznie  z
Prezesem Zarządu lub innym Wiceprezesem).

§ 11

Fundacja   prowadzi   rachunkowość   według   powszechnie   obowiązujących
przepisów prawa.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

1.  Majątek  fundacji  stanowi  jej  fundusz  założycielski  w  kwocie  10.000  zł
( dziesięć tysięcy złotych ) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2.  Fundacja  może  gromadzić  swoje  fundusze  w  walucie  polskiej  oraz  w
walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa
dewizowego.
3.  Majątek fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1/ darowizn, spadków, zapisów,
2/ subwencji i dotacji,
3/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4/ odsetek, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 13

Sponsorami  Fundacji  mogą  być  krajowe  i  zagraniczne  osoby  fizyczne  oraz
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w
formie   dotacji,   subwencji   i   darowizn   środków   pieniężnych,   wartości
dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych.

§ 14

Sponsor może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który – w
ramach programu działań Fundacji – przeznacza wniesione środki.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji odwoływany i powoływany przez
Fundatora. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator, chyba że, powoła on do
pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę. W skład Zarządu
Fundacji mogą wchodzić fundatorzy lub osoby spoza ich grona.

§ 16

Zarząd Fundacji jest trzyosobowy. W skład pierwszego Zarządu Fundacji
wchodzą:
Zuzanna Pabińska – Prezes Zarządu,
Wioletta Carewicz – Wiceprezes Zarządu,
Dorota Szwąder – Wiceprezes Zarządu.

§ 17

Wiceprezesów Zarządów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 18

Kadencja członków Zarządu Fundacji wynosi 2 lata.
§ 19

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na
zewnątrz. W zakresie swojej właściwości Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały
Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy niniejszego
statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji
obejmują:
-   opracowanie wieloletniego programu działania Fundacji;
-   uchwalenie rocznego planu działalności Fundacji;
-   ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną fundacją;
-   uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji;
-   sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
-   przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
-   ustala wielkość zatrudnienia,  zasady wynagrodzenia oraz wielkość
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
zatrudnionych w działalności statutowej.

§ 21

Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację przed Sądem.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 22

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 23

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator w drodze uchwały.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 § 24

Dla efektownego realizowania swoich celów , Fundacja może połączyć się z
inną fundacją.

§ 25

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel
Fundacji.

§ 26  

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia Fundatora.

§  27

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w
drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia
przez Fundatora.

§  28

Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści
przepisu art.5 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność
odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.

§  29

W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane
postanowieniami niniejszego Statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora
w testamencie, a w razie braku testamentu, osoba wyznaczona przez jego
spadkobierców.

 § 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy o fundacjach.

§ 31

Statut w chodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego.

Sporządzono w dniu 19 grudnia 2003r.

Dodaj komentarz

Kalendarz

Kwiecień 2014
P W Ś C P S N
« maj    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Archiwum

Komentarze